Şura Programı

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI İKİNCİ ULUSLARARASI ŞURASI

 

 

İslam / Türk – İslam Medeniyetinin MİLLİ SOSYAL ve BEŞERÎ İLİMLER SİSTEMİNİN İnşa İmkânının akademik ölçü ve yöntemler çerçevesinde bilgi oluşumunun sağlanması aşamasına nasıl geçilebilir ve bu düzeyde nasıl bilgi üretilebilir

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi – İLMAR

 

2-3 Kasım 2023, Çankırı

 

2 KASIM 2023 Perşembe

 

 

09:30 – Şura Açılış Töreni

 

 

  • İstiklâl Marşı
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Tanıtım Filmi
  • İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği) Tanıtım Filmi
  • İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek’in Açılış Konuşmaları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin Açılış Konuşmaları

 

 

Açılış Oturumu: 10:30 – 12:00

 

Moderatör:

Prof. Dr. Ali Yiğit – (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

KONUŞMACILAR

1-      Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

“İslam Medeniyeti İlimler Tasnifinde Tarih İlmi”

2-      Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF)

“Yapı Sökümü – Yeniden İnşa” Ekseninde İslam / Türk – İslam Medeniyetinin “Milli Sosyal ve Beşeri Sisteminin” İnşasını Oluşturmada Bir Alt Unsur Olan “İctimaiyat İlim Dallının” Tevhidi Düşünce Yöntem Anlayışına Göre Özgün Oluşumu”

3-      Prof. Dr. Mustafa YEL (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Tevhidi Düşünce Ekseninde Genel Biyoloji Dersinin İnşası”

4-      Prof. Dr. İbrahim BAZ (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

“Sufi Dilinin İmkanları: Hal, Söz ve Sembol”

 

Serbest Vakit: 12:00 – 14:30

 

 

İkinci Oturum: 14:30 – 15:45

 

Moderatör:

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK – (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

 

KONUŞMACILAR

1-      Prof. Dr. İrfan GÖRKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

“Tevhidi Düşünce Işığında Ontolojiyi Yeniden İnşa Etmek”

2-      Prof. Dr. Ali ALAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

“Ders Kitapları Materyalist Eksenden Nasıl Kurtarılır?”

3-      Doç. Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

“Mısır Anayasasının İnşası: İdeolojik Temeller ve Pratik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme ve Kültürel Çözülme”

 

Üçüncü Oturum: 16:00 – 17:15

 

Moderatör:

Prof. Dr. İbrahim BAZ – (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

KONUŞMACILAR

1-      Prof. Dr. Hasan KARAKÖSE (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

“Oryantalizmin Tarihi ve Kurumları”

2-      Doç. Dr. İbrahim Ethem BİLİCİ (Karaman Üniversitesi İletişim Fakültesi)

“Küresel Bilimsel Hegemonya Yerine Yerli ve Milli Medya Okulu İnşası”

3-      Doç. Dr. Hüseyin KURT (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

“Gazâlî ve Bediüzzaman’da Tevhîdi Düşüncenin Temel İlkeleri”

 

 

 

 

3 KASIM 2023 CUMA

 

Dördüncü Oturum: 09:30 – 10:45

 

Moderatör:

Prof. Dr. Mustafa YEL – (Gazi Üniversitesi)

 

KONUŞMACILAR

 

1-      Dr. Öğr. Üyesi Naci ÖZSOY (Bitlis Eren Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi)

“Gazâlî’nin Tasavvuf İlmine Yenilikçi Katkıları (Bâtınîlerin Tasavvuf Anlayışı ile Mücadelesi)”

2-      Öğr. Gör. Yasin YÜKSEL (Gazi Üniversitesi)

“Düşünce Yöntemi – Milli Eğitim” İlişkisi Eksenine Bağlı Oluşan Özgün Akademisyen (Öğretim Üyesi) Tipinin Zihniyet Yapısının Medeniyet İnşasındaki Temel Rolü”

3-   Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK (Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF)

     “Tevhidi Düşünce Bilgi Üretme Yöntemine Göre “Tevhidi Ahilik”in Sistematik Yapılanması”

 

 

Beşinci Oturum: 11:00 – 12:20

 

Moderatör:

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN – (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

KONUŞMACILAR

1-      Dr. Qambarova Shoirakhan ASKAROVNA (Özbekistan Kokan Devlet Pedagoji Enstitüsü Tarih Bölümü)

“20. Yüzyılın Başında Özbekistan’da Sovyet Hükümetinin Tevhid İlmine ve Onun Alimlerine Karşı Mücadelesinin Yöntemleri”

2-      Dr. Rustem Kamshat Moldankyzy (Abai Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi)

“Türk-İslam Milli Kültürü İçerisinde Kazakistan’da Stalin Döneminde Kazan Edebi Metinleri ve Onlara Uygulanan Sansür Zihniyeti”

3-      Dr. Erkin BAYDAROV (Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Kazakistan Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı)

“İslam ve Orta Asya İlâhiyat Okulunun Canlanması”

4-      Dr. Aliyev MELS (Kazak NPU, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Abay Üniversitesi)

“Farabi ve İbn-i Haldun’un Devlet ve Adalet Görüşleri”

 

 

Altıncı Oturum: 14:30 – 15:45

 

Moderatör:

Doç. Dr. İbrahim Ethem BİLİCİ – (Karaman Üniversitesi İletişim Fakültesi)

 

KONUŞMACILAR

1-        Doç. Dr. Recep Batu GÜNÖR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

“Dünya Düşünce Tarihini Değiştiren Bir Mütefekkir: İbn Haldun”

2-        Psikiyatr Dr. Hakan VULKAN

“Mağara Suresi 1-31”

3-        Dr. Abdullah KAŞGARLI

“Çin Toplumsal Düşünce Sisteminde Yapısal Değişim Dinamikleri”

 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ: 16:00 – 17:00

 

 

 

SECON THE INTERNATIONAL SHURA / MEETING ON THE RECONSTRUCTION OF THE BRANCHES OF SCIENCES IN THE LIGHT OF TAVHIDIC THOUGHT

 

 

How can we proceed to the stage of providing knowledge within the framework of academic measures and methods of the Construction Possibility of the NATIONAL SOCIAL AND HUMAN SCIENCES SYSTEM of the Islamic / Turkish - Islamic Civilization and how can knowledge be produced at this level

 

Çankırı Karatekin University – İLMAR

 

2-3 November 2023, Çankırı

 

 

 

2 NOVEMBER 2023 THURSDAY

     

09:30 – Opening

 

• Independence anthem

• Çankırı Karatekin University Promotional Film

• İLMAR (Scientific and Methodological Research Association) Promotional Film

• İLMAR Chairman of the Board Prof. Dr. Opening Speeches of Osman Şimşek

• Çankırı Karatekin University Rector Prof. Dr. Opening Speeches of Harun Çiftçi

 

Opening Session: 10:30 – 12:00

 

Moderator:

Prof. Dr. Ali Yiğit – (Çankırı Karatekin University)

 

SPEAKERS

1-      Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara University Faculty of Theology)

“The Science of History in the Classification of Sciences in Islamic Civilization”

2-      Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK (Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Economics and Administrative Sciences)

The Original Formation of the "Civil Science Branch", which is a Sub-Element in Creating the Construction of the "National Social and Human System" of the Islamic / Turkish-Islamic Civilization on the Axis of "Deconstruction - Reconstruction", According to the Understanding of Tawhidi Thought Method

3-      Prof. Dr. Mustafa YEL (Gazi University Faculty of Education)

Construction of General Biology Course on the Axis of Tawhidi Thought

4-      Prof. Dr. İbrahim BAZ (Şırnak University Faculty of Theology)

Possibilities of the Sufi Language: Form, Word and Symbol

 

Free Time: 12:00 – 14.30

 

 

2nd Session: 14:30 – 15.45

 

Moderator:

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK – (Ankara Hacı Bayram Veli University)

 

SPEAKERS

1-      Prof. Dr. İrfan GÖRKAŞ (Afyon Kocatepe University Faculty of Theology)

Reconstructing Ontology in the Light of Tawhidi Thought

2-      Prof. Dr. Ali ALAŞ (Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education)

How to Save Textbooks from the Materialist Axis?”

3-      Assoc. Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ (Ankara Social Sciences University Faculty of Law)

The Construction of the Egyptian Constitution: A Study of Ideological Foundations and Practical Applications and Cultural Dissolution

 

 

3rd Session: 16:00 – 17:15

 

Moderator:

Prof. Dr. İbrahim BAZ – (Şırnak University Faculty of Theology)

 

SPEAKERS

1-      Prof. Dr. Hasan KARAKÖSE (Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Letters)

History and Institutions of Orientalism

2-      Assoc. Dr. İbrahim Ethem BİLİCİ (Karaman University Communication)

Building a Local and National Media School Instead of Global Scientific Hegemony

3-      Assoc. Dr. Hüseyin KURT (Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Islamic Sciences)

Basic Principles of Tawhid Thought in Ghazali and Bediüzzaman

 

 

 

 

3 NOVEMBER 2022 FRIDAY

 

 

4th Session: 09:30 – 10.45

 

Moderator:

Prof. Dr. Mustafa YEL – (Gazi University)

 

SPEAKERS

1-      Dr. Lecturer Member Naci ÖZSOY (Bitlis Eren University – Faculty of Arts and Sciences)

Ghazali´s Innovative Contributions to the Science of Sufism (Struggle with the Batinis´ Understanding of Sufism)

2-      Lecturer Yasin YÜKSEL (Gazi University)

"The Fundamental Role of the Mentality of the Original Academician (Faculty Member) Type, Composed of the Axis of the "Method of Thought - National Education" Relationship, in the Construction of Civilization"

3-      RA Muhammed Yusuf ERTEK (Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences)

Systematic Structuring of “Tevhidi Ahilik” According to Tawhidi Thought Information Production Method

 

 

5th Session: 11:00 – 12:20

 

Moderator:

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN – (Ankara University Faculty of Theology)

 

SPEAKERS

1-      Dr. Qambarova Shoirakhan ASKAROVNA (Department of History of Uzbekistan Kokan State Pedagogical Institute)

20. "Methods of the Soviet Government´s Struggle Against the Science of Tawhid and Its Scholars in Uzbekistan at the Beginning of the Century"

2-      Dr. Rustem Kamshat Moldankyzy(Abai Kazakh National Pedagogical University)

Kazan Literary Texts and the Censorship Mentality Applied to Them in the Stalin Era in Kazakhstan within the Turkish-Islamic National Culture

3-      Dr. Erkin BAYDAROV (Institute of Oriental Studies, Ministry of Science and Higher Education of Kazakhstan)

Islam and the Revival of the Central Asian Theological School

4-      Dr. Aliyev MELS (Kazakh NPU, History Department PhD Student, Abay University)

Farabi and Ibn Khaldun´s Views on State and Justice

 

 

6th Session: 14:30 – 15.45

 

Moderator:

Doç. Dr. İbrahim Ethem BİLİCİ – (Karaman University Communication)

 

SPEAKERS

1-      Prof. Dr. Recep Batu GÜNÖR (Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Letters)

A Thinker Who Changed the History of World Thought: Ibn Khaldun

2-      Psychiatrist Dr. Hakan VULKAN

Surah Cave 1-31

3-      Dr. Abdullah KAŞGARLI

“Structural Change Dynamics in the Chinese Social Thought System

 

 

GENERAL EVALUATION AND CLOSING: 16:00 – 17:00

 

 

 

Tweet