Şura Programı

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ULUSLARARASI ŞURASI

 

Türk İslam Dünyasında Ortak Bilgi Üretmenin İlmi Yöntem İnşası

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -  İLMAR

 

1-2 Aralık 2022, Kırşehir

 

1 Aralık 2022 Perşembe

 

09.30 - Açılış

İstiklal Marşı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tanıtım Filmi

İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi (İLMAR) Tanıtım Filmi

İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek‘in Konuşmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın Konuşmaları

 

Açılış Oturumu - 10.15 / 11.45

Moderatör –  Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Tevhidi Düşünce Bağlamında Kuran-I Kerim’de İyi Ve Kötü Kavramları Üzerine Bir Deneme

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN - Ankara Üniversitesi - Türkçe Siyer Literatürünün Oluşumu Üzerine (Türkiye Türkleri Örneği)

Prof. Dr. Osman Şimşek - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - İslam/Türk-İslam Dünyasının “Ortak Kurucu Düşünce Yöntemi” Olan “Tevhidi Düşünce” Anlayışına Göre İlim Dallarının Yeniden İnşasının Temelleri

Prof. Dr. Ahmet AK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Türk Vergi Sisteminin Tevhidi Düşünce Açısından Değerlendirilmesi

 

11.45 / 14.30 – Serbest Vakit

 

2. Oturum: 14.30 / 15.45

Moderatör –  Prof.Dr. Kazım SARIKAVAK- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AKSOY- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Alevîlik-Bektaşilik Araştırmalarında Yöntem Ve Kuramsal Yaklaşım Sorunu

Prof. Dr. Mustafa YEL - Gazi Üniversitesi -Tevhid Ekseninde Hayvanlarda Davranış Biliminin İnşaası

Doç. Dr. Hüseyin KURT - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - İhsan Ve İhlas Bağlamında Tevhidi Düşüncede Yeni Bir Yöntem Ve Dil Geliştirmek

 

3. Oturum: 16.00 / 17.15

Moderatör –  Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ARI - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -  Klasik Türk Edebiyatina Tevhid Penceresinden Bakmak

Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi- İslam Eğitim Anlayışının Dayandığı Temeller

Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - İslam Dünyasında Ortak Tarih Şuuru

 

2 ARALIK 2022 CUMA

 

4. Oturum: 9.30 / 10.45

Moderatör – Doç. Dr. Mustafa CANLI-  Tokat Osman Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK - Kastamonu Üniversitesi - Tevhidî Düşüncede Geleneğin Önemi

Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Tevhidi Düşünce’ İlmi Yöntem Anlayışına Göre İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavramı

Öğr. Gör. Yasin YÜKSEL - Gazi Üniversitesi - Tevhidi Düşünce-Kültürel İzafilik Etkileşimi Açısından Türk İslam Dünyasında Çalışma Anlayışına

 

5. Oturum: 11.00 / 12.15

Moderatör – Prof. Dr. Refik BALAY- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim E. Bilici - Ι Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Kavram Ve Değerlerıyle Türk İslam Medenıyetı Ve Batı Medenıyetı’nın Farklılıkları Üzerıne Bır İnceleme

Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ - İsmail Samet MUTLU - Tevhidi Düşüncenin Ve Pozitivizmin Ekonomi Anlayışlarına Mukayeseli Bir Bakış

Araş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK - Süleyman Demirel Üniversitesi - Çalışma İlişkilerinde Tevhidi Düşünce Yöntemi Temelli Çalışma Ahlakı Açısından İnsan Kaynakları Yönetimine Bakış

 

6. Oturum: 14.30 / 15.15

Moderatör – Prof. Dr. Ahmet AK- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Aliyev MELS - Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK - Kaznpu Named After Abay İbn Haldun´un Eserlerinde Tevhid Görüşü

Dr. Amanzhol MEİRMANOV - Kazakistan Cumhuriyeti Abai KazNPU - Manevi Bütünlüğün Simgesi-Taıkazan: Felsefe-Göstergesel Analiz

Kanat ZHAİLAUBAYEV - "Gylym Ordasi" Araştırma Merkezi - İnsan Kabiliyetlerine Göre Tevhidte Teraki

 

7. Oturum: 15.30 / 16.30

Şura Değerlendirme Toplantısı ve Kapanış

 

 

THE INTERNATIONAL CONGRESS ON THE RECONSTRUCTION OF THE BRANCHES OF SCIENCES IN THE LIGHT OF TAVHIDIC THOUGHT

 

Scientific Method Construction of Common Knowledge Production in the Turkish-Islamic World

 

Kırşehir Ahi Evran University -  İLMAR

 

1-2 December 2022, Kırşehir

 

1 December 2022  Thursday

 

09.30 – Opening

İndependence March

Kırşehir Ahi Evran University Promotional Film

Center for Scientific and Methodological Research (ILMAR) Promotional Film

İLMAR Chairman of the Board of Directors Assoc. Prof. Dr. Osman Şimşek Speeches

Kırşehir Ahi Evran University Rector Prof. Dr. Vatan Karakaya Speeches

 

Opening Session - 10.15 / 11.45

Moderator - Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL - Kırşehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK – Ankara Hacı Bayram Veli University -An Essay On The Concepts Of Good And Evıl In The Qur´an In The Context Of Tawhıdıc Thought

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN - Ankara University - On The Formatıon Of Turkısh Sıyer Lıterature (The Case Of Turkey Turks)

Prof. Dr. Osman Şimşek - Ankara Hacı Bayram Veli University - The Foundatıons Of The Reconstructıon Of Knowledge Branches Accordıng To The Understandıng Of "Tavhıdı/Tawhıdı Thought”, Whıch Is The "Common Foundıng Method Of Thought" Of The Islam/Turkısh-Islamıc World

Prof. Dr. Ahmet AK - Ankara Hacı Bayram Veli University - Evaluation Of The Turkish Tax System İn Terms Of Tawhid Thought

 

11.45 / 14.30 – Free Time

 

2nd Session: 14.30 / 15.45

Moderator - Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK- Ankara Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Erdal AKSOY - Ankara Hacı Bayram Veli University - The Problem Of Method And Theoretical Approach İn Alevism-Bektashism Studies

Prof. Dr. Mustafa YEL - Gazi University -The Construction of Behavioral Science in Animals on the Axis of Tawhid

Doç. Dr. Hüseyin KURT - Kırşehir Ahi Evran University - Developing a New Method and Language in Tawhidi Thought in the Context of Ihsan and Ihlas

 

3rd Session: 16.00 / 17.15

Moderator -  Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN- Ankara University

Prof. Dr. Ahmet ARI - Kırşehir Ahi Evran University -  An Overview Of Classical Turkish Literature İn Line With The ​​Tawhid Tought

Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK - Kırşehir Ahi Evran University - Fundamentals Of Islamıc Education Approach Summary

Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE - Kırşehir Ahi Evran University - Common Hıstory Awareness In The Islamıc World

 

2 DECEMBER 2022 FRIDAY

 

4th Session:  9.30 / 10.45

Moderator – Doç. Dr. Mustafa CANLI-  Tokat Osman Gazi University

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK - Kastamonu University - The Importance Of Tradition In Tawhid Thought

Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ - Kırşehir Ahi Evran University- The Concept Of Occupatıonal Health And Safety Accordıng To The Scıentıfıc Method Of ´Monotheıstıc Thought´

Öğr. Gör. Yasin YÜKSEL - Gazi University - A Look At The Understandıng Of Work In The Turkısh Islamıc World From The Perspectıve Of Tavhıdıc Thought-Cultural Relatıvıty Interactıon

 

5th Session: 11.00 / 12.15 

Moderator – Prof. Dr. Refik BALAY- Kırşehir Ahi Evran University

Doç. Dr. İbrahim E. Bilici -  Ι Karamanoğlu Mehmetbey University - A Study On The Differences Of Turkish-Islamic Civilization And Western Civilization With Its Concepts And Values

Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ - İsmail Samet MUTLU - A Comparatıve Look At The "Economıcs" Of Monotheısm And Posıtıvısm

Araş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK - Süleyman Demirel University - An Approach To Human Resources Management From The Perspectıve Of Work Ethıcs Based On Tevhıdı Thought In Work Relatıons

 

6th Session: 14.30 / 15.15

Moderator – Prof. Dr. Ahmet AK- Ankara Hacı Bayram Veli University

Aliyev MELS - Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK - Kaznpu Named After Abay - The Tawhid’s Point Of View In Ibn Khaldun’s Work

Dr. Amanzhol MEİRMANOV - Kazakistan Cumhuriyeti Abai KazNPU - Symbol Of Spiritual Integrity-Taikazan: Philosophy-Semiotic Analysis

Kanat ZHAİLAUBAYEV - "Gylym Ordasi" Araştırma Merkezi - Progress In Tawhid According To Human Abilities

 

7th Session:  15.30 / 16.30

Evaluation Meeting and Closing of the Shura

 

Tweet